• Theotokos Merciful
  • Item ID : 426
  • Collection Name : Holy Metropolis of Veroia, Naousa and Kambania
  • Type : Icon