• The Four saints Martyrs
  • Item ID : 423
  • Collection Name : Holy Metropolis of Veroia, Naousa and Kambania
  • Type : Icon