• Monastery of Nardakion
  • Item ID : 407
  • Collection Name : Holy Metropolis of Messinia
  • Type : Monastery