• Church of Saint Panteleimon
  • Item ID : 390
  • Collection Name : Holy Metropolis of Elassona
  • Type : Church