• Saint Demetrius
  • Item ID : 138
  • Collection Name : Holy Metropolis of Korinthos, Sikionos, Zemenos, Tarsos and Polifegos
  • Place : Korinthos
  • Dimension : 0.66 x 0,50 μ.